Są "markerami chorej wątroby". Próby wątrobowe wykryją też zawał i nowotwór

Czynnościowe testy wątroby, popularnie znane jako próby wątrobowe, to kolejne z niezbędnych, podstawowych badań, które każdy z nas powinien wykonywać raz na jakiś czas. Oznaczenie prób wątrobowych pozwala na ocenę stanu wątroby, chociaż nie tylko, o czym więcej dowiecie się w poniższym artykule. Kiedy wykonywać próby wątrobowe? Po co je oznaczać? Jakie znaczenie mają wyniki i dlaczego warto reagować w przypadku przekroczenia zakresu wartości referencyjnych? Postaram się odpowiedzieć na te wszystkie pytania już za chwilę.

Czym są próby wątrobowe?

Próby wątrobowe to grupa oznaczeń biochemicznych, będących odzwierciedleniem funkcjonowania wątroby i dróg żółciowych. Składają się na nie oznaczenia enzymów wątrobowych i bilirubiny - barwnika żółciowego. Do oznaczanych enzymów należą: ALT - aminotransferaza alaninowa, AST - aminotransferaza asparaginowa, ALP - fosfataza alkaliczna i GGTP - gamma-glutamylotranspeptydaza. Enzymy te biorą udział w cyklach przemian aminokwasów i białek, które w znakomitej większości zachodzą w wątrobie, stąd też pełnią rolę markerów schorzeń i uszkodzeń wątroby.

Reklama

ALT - co oznaczają wyniki?

ALT, czasem ALAT - aminotransferaza alaninowa, to enzym niespecyficzny narządowo, chociaż w większości znajdujący się w wątrobie. Inne lokalizacje tego enzymu to mięśnie poprzecznie prążkowane i sercowe, część uwalniana jest do osocza z wątroby. ALT katalizuje reakcję chemiczną w obrębie tzw. cyklu alaninowego wewnątrz komórek wątroby. Wartości referencyjne ALT w osoczu powinny się utrzymywać < 40 U/l (jednostka aktywności enzymu w 1 l osocza). Ponieważ fizjologicznie aminotransferazy znajdują się wewnątrz komórek, wynik powyżej tego progu może wskazywać na uszkodzenie wątroby i wydostawanie się ALT do osocza.

Przyczyny lekko powiększonego ALT obejmują:

 • intensywny wysiłek fizyczny,
 • efekty uboczne niektórych leków,
 • stłuszczenie wątroby.

Kiedy ALT wzrasta znacząco, o kilkadziesiąt jednostek, możemy mieć do czynienia z:

 • marskością wątroby,
 • ostrym zapaleniem wątroby,
 • WZW,
 • alkoholowym uszkodzeniem wątroby,
 • zatruciem polekowym z uszkodzeniem wątroby,
 • cholestazą,
 • zapaleniem dróg żółciowych.

Ponieważ ALT znajduje się również w mięśniu sercowym i mięśniach poprzecznie prążkowanych, podwyższenie jego aktywności w osoczu może oznaczać także:

 • zawał serca,
 • miopatie,
 • rozpad komórek mięśni (rabdomioliza),
 • rozległe uszkodzenia mięśni, złamania, choć nie są to częste przyczyny podniesionego ALT, ze względu na jego większe powinowactwo do wątroby, niż do innych tkanek.

AST - co oznaczają wyniki?

AST, podobnie jak ALT, jest enzymem narządowo niespecyficznym: występuje w większości w wątrobie, mięśniu sercowym i mięśniach szkieletowych. Tak jak ALT, enzym ten bierze udział w cyklach przemian białek i aminokwasów wewnątrz komórek wątroby. Ponieważ specyficzność narządowa ALT jest większa, niż AST, ten pierwszy będzie lepszym markerem uszkodzenia wątroby, jednakże wzrost aktywności obydwu enzymów w osoczu będzie spowodowany tymi samymi przyczynami. Aktywność AST w osoczu, podobnie jak ALT, powinna wynosić <40 IU/l

Wzrost aktywności obu aminotransferaz w stopniu umiarkowanym, tzn. maksymalnie 10-krotny, przy

 przewadze AST oraz znacznym zwiększeniu GGTP będzie przemawiał za alkoholową chorobą wątroby.

Wzrost, nawet 15-krotny, aktywności aminotransferaz, przy niższej aktywności GGTP i fosfatazy alkalicznej przemawia za uszkodzeniem wątroby przez WZW - wirusowe zapalenie wątroby.

Na szczególną uwagę w przypadku podwyższenia stężenia aminotransferaz zasługuje sytuacja, w której ALT jest w normie (jako bardziej specyficzny dla wątroby), natomiast AST przekracza wartości referencyjne kilkukrotnie (do wartości ≤ 300 U/l). Wtedy najprawdopodobniej mamy do czynienia ze świeżym zawałem mięśnia sercowego.

Wskaźnik de Ritisa - dlaczego jest potrzebny?

Wskaźnik de Ritisa to współczynnik określający stosunek AST do ALT, zapisywany AST/ALT. Został opisany w 1957 roku przez włoskiego lekarza hepatologa Fernando de Ritisa. Jego przydatność kliniczna polega na możliwości oceny przyczyn uszkodzenia wątroby.

Gdy AST<ALT, czyli wskaźnik wynosi <1, jako przyczynę uszkodzenia wątroby podejrzewa się:

 • WZW,
 • żółtaczkę pozawątrobową,
 • cholestazę wewnątrzwątrobową.

Gdy AST>ALT, czyli wskaźnik wynosi >1, podejrzewa się:

 • alkoholowe uszkodzenie wątroby;
 • toksyczne lub polekowe uszkodzenie wątroby.

Szczególną przydatność wskaźnik de Ritisa wykazuje, gdy wartości aminotransferaz są podniesione niewiele, tzn. maksymalnie 5-krotnie, oraz jego wartość wynosi >2, co wyraźnie wskazuje na alkoholowe zapalenie wątroby.

GGTP - o czym świadczą wyniki badania?

GGTP to enzym, katalizujący przemiany w cyklu gamma - glutamylowym, stąd dość skomplikowana nazwa. Enzym ten należy do grupy transferaz, w przeciwieństwie do pierwszych dwóch omawianych - aminotransferaz. Podobnie jak ALT i AST, GGTP jest narządowo niespecyficzna: występuje w wątrobie, nerkach, przewodach żółciowych, trzustce, pęcherzyku żółciowym, śledzionie, mózgu. GGTP powinno przyjmować wartości w następujących zakresach:

 • u kobiet : <35 IU/l,
 • u mężczyzn: <40IU/l.

GGTP używana jest jako enzym przesiewowy i monitorujący dla alkoholowej choroby wątroby, ponieważ jej wzrost jest najbardziej skorelowany z alkoholowym uszkodzeniem wątroby spośród innych enzymów wątrobowych. Jej izolowany wzrost przy braku wzrostu aktywności ALP pozwala z dużym prawdopodobieństwem zdiagnozować alkoholowe uszkodzenie wątroby.

ALP - do czego przydatne jest to oznaczenie?

ALP, enzym z kolejnej grupy - fosfataz, działa najlepiej w środowisku zasadowym (stąd: alkaliczna). Enzym ten bierze udział w reakcjach defosforylacji grup fosforanowych. a jego aktywność w osoczu powinna wynosić <270 U/l. ALP występuje w organizmie w trzech frakcjach:

 • frakcja kostna - 50-60%, zwana również frakcją termolabilną,
 • frakcja jelitowa - ok. 30%,
 • frakcja wątrobowa - 10-20%.

ALP pozwala na potwierdzenie lub wykluczenie cholestazy - zatrzymania żółci, jednak nie pozwala na ocenę pochodzenia bloku odpływu żółci (wewnątrzwątrobowy lub zewnątrzwątrobowy). Wartości 5-krotnie przekraczające normę przemawiają za diagnozą cholestazy, natomiast prawidłowe wartości ALP całkowicie wykluczają to rozpoznanie. Co szczególnie ważne, ALP wzrasta charakterystycznie mocno (15 - 20-krotnie) w nowotworach wątroby lub przerzutach do wątroby.

Fosfataza alkaliczna wzrasta znacząco w nowotworach kości i przerzutach do kości. Fizjologicznie zwiększa aktywność u kobiet ciężarnych oraz u dzieci w okresach intensywnego wzrostu.

Bilirubina - na co wskazuje wynik?

Bilirubina to barwnik żółciowy, produkt rozpadu hemoglobiny, pochodzącej z erytrocytów. Ponieważ mechanizmy "obróbki" bilirubiny i pozbywania się jej z organizmu odbywają się w większości w wątrobie, oznaczenie stężenia bilirubiny w osoczu przyjmuje się jako marker wydolności wątroby.

Bilirubina jest związkiem słabo rozpuszczalnym w wodzie, razem z osoczem transportowana jest w połączeniu z białkiem - albuminą. Taka frakcja bilirubiny nietrwale związanej z albuminami nazywana jest bilirubiną wolną lub pośrednią. Kiedy bilirubina wolna dociera do wątroby, ulega dalszym przemianom do rozpuszczalnej w wodzie bilirubiny związanej lub bezpośredniej. Następnie ulega reakcji sprzęgania z kwasem glukuronowym i zostaje aktywnie wydzielana do żółci, z którą przez przewody żółciowe trafia do jelita. Stamtąd wydalana jest z kałem.

Wzrost wartości bilirubiny w osoczu (hiperbilirubinemia) może być spowodowany trzema mechanizmami:

 • przedwątrobowym - gdy zwiększona jest produkcja bilirubiny (np. przy zwiększonym rozpadzie erytrocytów),
 • wątrobowym - gdy wątroba nie jest zdolna do wychwytu bilirubiny i jej sprzęgania,
 • zastoinowym - gdy wątroba nie jest w stanie wydzielić bilirubiny do żółci lub występuje cholestaza.

Na podstawie pomiaru bilirubiny wolnej i sprzężonej oraz ustalenia ich stosunków względem siebie, można domniemywać rodzaju i przyczyn hiperbilirubinemii. Mimo tego, bilirubina całkowita jako oznaczenie nie jest czułym wskaźnikiem uszkodzenia wątroby - może nie odzwierciedlać stopnia uszkodzenia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe dane, należy oznaczyć obie frakcje bilirubiny - wolną i związaną - oddzielnie, a następnie porównać ich stosunek do siebie.

Kiedy oznaczać próby wątrobowe i jak wygląda badanie?

Przede wszystkim, oznaczenie prób wątrobowych jest konieczne każdorazowo, kiedy podejrzewamy: chorobę wątroby (dowolną!), uszkodzenie wątroby alkoholem lub lekami, alkoholizm, niewydolność wątroby, cholestazę, uszkodzenie dróg żółciowych lub kamienie żółciowe. Oznaczenie wykonuje się również przy obecności charakterystycznych objawów, sugerujących schorzenia wątroby: zażółcenie skóry lub gałek ocznych, świąd skóry nieznanego pochodzenia, senność w dzień przy częstym wybudzaniu w nocy, bóle brzucha, bóle w prawym podżebrzu, tłuszczowe biegunki.

Wreszcie, badamy próby wątrobowe, kiedy mamy podejrzenie WZW, nowotworu lub przerzutów do wątroby, a także w szczególnych przypadkach, kiedy testy będą pomocnicze w schorzeniach poza wątrobą, np. oznaczenie ALP przy nowotworach kości.

Badanie prób wątrobowych warto wykonywać także profilaktycznie, raz do roku, ponieważ chora i uszkodzona wątroba może długo nie dawać objawów.

Testy czynnościowe wątroby może zlecić lekarz z refundacją na NFZ lub możemy wykonać je prywatnie, sami; koszt oscyluje w granicach kilkudziesięciu złotych. Badanie przeprowadzane jest standardowo z krwi żylnej i wymaga postu, czyli przyjścia na czczo.


Źródła:

Solnica B. (red.), Diagnostyka laboratoryjna, PZWL, Warszawa 2023

Dembińska - Kieć A., Naskalski J. W. (red.), Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Urban & Partner, Wrocław 2002.

https://www.mp.pl/pacjent/badania_zabiegi/51063,proby-watrobowe

Wallach J., Interpretacja badań laboratoryjnych, Medipage, Warszawa 2011.

CZYTAJ TAKŻE:

Maliny dobre dla wątroby. Jeden dodatek wzmocni ich działanie

Pięć kłamstw na temat wątroby. W mit o regeneracji uwierzyliśmy wszyscy

Tak poznasz, że tłuszcz trzewny "obrasta" wątrobę. Zmierz swoją talię i wyprzedź objawy

INTERIA.PL

W serwisie zdrowie.interia.pl dokładamy wszelkich starań, by przekazywać wyłącznie sprawdzone, rzetelne informacje o objawach i profilaktyce chorób, bo wierzymy, że świadomość i wiedza w tym zakresie pomogą dłużej utrzymać dobre zdrowie.
Niniejszy artykuł nie jest jednak poradą lekarską i nie może zastąpić diagnostyki i konsultacji z lekarzem lub specjalistą.

Dowiedz się więcej na temat: badania krwi | chora wątroba
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL